Az globustrend.hu weboldal üzemeltetőinek adatvédelmi tájékoztatója, nyilatkozata

  1. Általános tudnivalók

Jelen dokumentum tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Globus Trend Bt. (továbbiakban: Globus Trend) milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Globus Trend nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás rendelkezéseknek megfelelően történik.

  1. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát a rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, -feldolgozáshoz, valamint -felhasználásához a Felhasználó hozzájárul. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal elfogadja a lenti feltételeket is.

www.globustrend.hu (továbbiakban: weboldal) meglátogatása során a Globus Trend szervere bizonyos adatokat automatikusan – rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból – eltárol. Ezek az adatok: a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Globus Trend honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára, valamint az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználása nem történik. Az adatok kizárólag név nélkül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Globus Trend az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik
Amennyiben Felhasználó személyes adatokat bocsát a Globus Trend rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a Felhasználó hozzájárulását meghaladva aGlobus Trend nem használja fel, és nem adja tovább harmadik személynek. Illetve csak abban az esetben, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

  1. Biztonság

Az Globus Trend a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, óvintézkedéseket tesz azok védelme – elvesztésük, illetéktelen felhasználásuk vagy módosításuk megakadályozása – érdekében. A Globus Trend azon szerződéses partnerei, akik alvállalkozóként – Felhasználó hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek Felhasználó adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

  1. Gyermekek személyes adatai

A Globus Trendnek nem áll szándékában 14 éven aluli gyerekektől vagy 16 év alatti fiatalkorúaktól személyes adatot kérni. Amennyiben 14 év alatti gyermek és 16 év alatti fiatalkorú szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el aglobus Trendnek, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen dokumentum 6. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a Globus Trendhez. Ebben az esetben a Globus Trend a gyermek, illetve a fiatalkorú adatait azonnal töröli a nyilvántartásból.

  1. “Cookie”-k

A weboldal használatának megkönnyítése céljából a Globus Trend anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával. A Globus Trend által használt “cookie-k” a Felhasználó személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A böngészőprogram beállításával Felhasználó azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-k” bármikor eltávolíthatók a gépről az átmeneti internet fájlok törlésével. További részleteket a „Cookie”-k kezeléséről https://globustrend.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ oldalon talál

  1. Személyes adatainak módosítása és törlése

Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, úgy a rögzített adatokat a Globus Trend törli a nyilvántartásából. Természetesen a Felhasználó is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan. Ez esetben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, levél formájában (Globus Trend Bt. 8000 Székesfehérvár, Taksony utca 23.), vagy e-mailben (info@globustrend.hu) tud kapcsolatba lépni a weboldal üzemeltetőjével. Informálódni, tájékozódni – például szerepelnek-e adatok Felhasználóval kapcsolatban az Globus Trend nyilvántartásában, és ha igen, melyek ezek, valamint miként kezeli – szintén a fenti elérhetőségeken lehet.

  1. Facebook/Instagram/ Pinterest/BehancePlug-in bővítmények

A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. CaliforniaAve, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények.

Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a Felhasználó által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a Felhasználó képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Felhasználó a honlap mely részét látogatta meg.

Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook felhasználói oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook felhasználói oldalával kapcsolatban.

A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el.

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.

  1. Hírlevélre való felíratkozás, adatvédelme

Az adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a Globus Trend Bt. hírlevelére feliratkozottak (a továbbiakban együttesen: Feliratkozottak) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a Felirat Reklám Műhely hírlevelére feliratkozásához kapcsolódóan.

Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: A Feliratkozó által a hírlevélre feliratkozás során kötelezően megadott adatok: név, email cím

Az adatkezelés célja: A Feliratkozó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Feliratkozó adatainak nyilvántartása, számára releváns információk küldése hírlevél formájában. Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok ilyen célú felhasználását a Feliratkozó – leiratkozással – megtilthatja. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Feliratkozó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama: A Feliratkozó által megadott adatok tárolására Adatkezelő a Feliratkozott hozzájárulásának visszavonásáig jogosult.

Személyi adatokban bekövetkezett változás bejelentése: A személyes adatokban bekövetkezett változást a Feliratkozó 15 napon belül, elektronikus úton az  info@globustrend.hu e-mail címen keresztül Adatkezelőnek jelezni köteles.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Feliratkozó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

A Feliratkozók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a Feliratkozók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@globustrend.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

Jogérvényesítési lehetőségek: A Feliratkozó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is.

Hírlevelek kezlésére a Mailchimp rendszerét használjuk: https://mailchimp.com/legal/

Globus Trend Bt.

  1. Adatkezelő:

Cégnév: Globus Trend Bt.
székhely: 8000 Székesfehérvár, Taksony utca 23.
Adószáma: 21924835-2-07
E-mail cím: info@globustrend.hu

A Globus Trend fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.